VERSLAG VAN INSPRAAK BIJ 'COMMISSIE VAN ADVIES BOUWEN, WONEN, STADSVERNIEUWING' STADSDEEL OUD-WEST DD 5 JUNI 2000

<<TERUG<

 

COMMISSIE VAN ADVIES
Bouwen, Wonen, Stadsvernieuwing
stadsdeel Oud-West dd 5 juni 2000

Voorzitter:             G. Haringhuizen
Portefeuillehouder: H. Weevers (PvdA)
Secretaris:             L. Smeets
Aanwezig:  
                            D66   M. Gravenmaker
                            De Groenen:  R. van Epenhuysen - H. Sandee
                            GroenLinks:   R.E. Meyer, J. Reus
                            PvdA:    S. Hauet, N. van Turnhout
                            VVD: R. Flos
                            LA ‘92 A. Van Thuijne

Afwezig mb: B. Fokkens (D66)

Voorts aanwezig: de insprekers dhr Born, H. Van Haaster (Merquance bv), L. Van der Klei, dhr Knol, mw W Reinders: ambtelijke ondersteuning: K. Bergonje, B. Van Dijk, J.W. Streef

Verslag: St. Verschuuren

Opening en mededelingen

Voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur.

Dhr van der Klei heeft geconstateerd dat de werkzaamheden aan het julianaziekenhuis zijn begonnen zonder dat de omwonenden aan de Bilderdijkkade, Ter Haarstraat en Kwakersplein kenbaar is gemaakt dat zij tijdens de werkzaamheden hun auto met parkeervergunning kunnen parkeren in de Bilderdijkstraat; dat is eens te meer noodzakelijk nu blijkt dat door bouwvakkers en materialen veertien parkeerplaatsen in beslag worden genomen. Vermoedelijk is een en ander evenmin aan de dienst Stadstoezicht gecommuniceerd, en dat zou snel in orde gemaakt moeten worden om wielklemmen te voorkomen.

Dhr Krol (lid van betrokkenenoverleg sloop/nieuwbouw Amsterdam) heeft moeten constateren dat commissiebehandeling van het SpvE inzake Helmersstraat 5-7 tav sloop/nieuwbouw van het complex bij de Keu, is uitgesteld ivm het al dan niet bereiken van overeenstemming met de eigenaar van de Keu over de voortzetting van de Keu in de nieuwbouw en over de vraag of al dan niet daarvoor een wijziging in het bestemmingsplan noodzakelijk is. De stand van zaken is hem nog steeds niet duidelijk, maar toch wordt door het Stadsdeel gestreefd naar commissiebehandeling nog vr de zomer en raadsbehandeling daarna, met tervisielegging in de zomer. Hoewel de plannen reeds lang bij het Stadsdeel bekend zijn maar slechts onlangs bij omwonenden, maakt hij bezwaar tegen deze haast, mede gezien de bestaande verwarring. Bij de omwonenden leven nog veel vragen die nog goed geformuleerd en beantwoord moeten worden. Een aantal vragen is al gesteld, maar nog niet beantwoord, en een aantal vragen is nog niet gesteld, zoals de vraag over de stand van zaken rond asbest. Hij doet een beroep op het Stadsdeel zorgvuldigheid zwaarder te laten wegen dan tijdsdruk, en het SpvE niet al voor de zomer in de commissie te behandelen.

Dhr Flos (VVD) had in de rondvraag willen vragen naar de stand van zaken rond het pooltablecafe.

Dhr Weevers (pfh) antwoordt dat een informatieavond had plaatsgevonden waarin de procedure is uitgelegd. Er is gemeld dat nader overleg gevoerd gaat worden met de zittende huurder. Hij weet nog niet zeker of commissiebehandeling op 3 juli wordt gehaald, maar raadsbehandeling voor de zomer acht hij uitgesloten.

2. Vaststelling agenda

De agenda wordt conform vastgesteld.

3. Cultuurhistorische verkenning Bellamybuurt.

TERUG NAAR INSPRAKEN INDEX PAGINA