pg 1v3

2.  RAADSADRESSEN. RAADSADRES SDROW I (=RA1SDROW.HTML) J. P. KROL, WWW.GLOBALMIND.INFO
3.  AAN DE STADSDEELRAAD VAN AMSTERDAM OUD-WEST , KWAKERSTRAAT 3, AMSTERDAM
4.  OUD-WEST .
5. 
6.   INTERNET SUMMARY : ACCUMULATION OF STRESSORS OFTEN AGGRAVATED BY SLEEP DEPRIVATION : A GRAVE HEALTH HAZARD
7.  TO INHABITANTS OF CITIES UNDER EXCESSIVE DEMOLITION AND BUILDING PROJECT DEVELOPMENT . CRIME, AGGRESSION AND
8.   VIOLENCE ARE ALMOST CERTAINLY DIRECTLY RELATED TO THE ACCUMULATION OF STRESSORS RESULTING FROM AMONG OTHER
9.   THINGS : NOISE RACKETS , ROAD BLOCKS, DETOURS AND TRAFFIC JAMS AND THEIR CONSEQUENCES FOR INDIVIDUAL AGENDA'S.
10. URGENT NEED FOR INDEPENDENT RELEVANT SCIENTIFIC RESEARCH IS EMPHASIZED.
11.                                                               THIS PAGE HAS DIFFERENT LANGUAGES TO CHOOSE FROM : flagukusa.gif (1433 bytes)  flagfrench.GIF (87 bytes)  flagG.GIF (76 bytes)   flagsp.GIF (860 bytes)   flag-it.GIF (114 bytes)   flagbras.GIF (151 bytes)
12.
13.   AMSTERDAM, 27 JUNI 2003 1645 cet.
14.
15.   ZEER GEACHTE LEDEN VAN DE STADSDEELRAAD VAN AMSTERDAM OUD - WEST !
16.   
17.   Hierdoor wordt uw aandacht gevraagd voor het volgende.
18.   
19.   Samenvatting
20.
21.   Ondergetekende heeft recentelijk correspondentie (o.a. Raadsadres, bezwaarschrift, zienswijze) met o.a. een
22.   aantal vragen aan de Gemeenteraad van Amsterdam en het dagelijks bestuur stadsdeel oud west gestuurd .
23.   Het betrof o.a. de grote gevaren van accumulatie van stressoren en samenhangende factoren als gevolg van
24.   o.a. uit de hand lopend bouwgeweld. Deze correspondentie bestond uit een algemeen gedeelte (op heel
25.   Amsterdam van toepassing) en een specifiek gedeelte (betreffende een stukje oud west). Het algemeen
26.   gedeelte (Amsterdam) is natuurlijk ook op oud west van toepassing .
27.
28.   Op deze brief is van het DB en van de Gemeenteraad tot nu toe geen duidelijk antwoord ontvangen. Dit is een reden
29.   waarom u thans dit raadsadres ontvangt.
30.
31.   In verschillende bijlagen van het nu voor u liggend raadsadres wordt bovenstaande samenvatting nader uitgewerkt en
32.   waar nodig aangevuld.
33.
34.   Voor zover in het bovenstaande en het navolgende internet locaties (zogenaamde URL 's) worden
35.   genoemd, worden deze geacht te zijn geactiveerd en waar nodig als ingelast te worden beschouwd.
36.   Harde kopieŽn van de na zodanige activering verschijnende teksten etc. zijn op uw verzoek op afroep
37.   beschikbaar.
38.
39.
40.   Hoogachtend,
41.
42.
43.   Jan Peter Krol
44.
45.
46.   Bijlagen :
47.
48.   Bijlage 1 : Lijst met punten waarin de samenvatting nader wordt uitgewerkt.
49.   Bijlage 2: Lijst met internet locaties (zogenaamde URL 's) waarop de bijlagen bij bijlage 1 (nader) worden uitgewerkt.
50.
51.
52

 

 

pg 2v3

54.   RAADSADRES 1 STADSDEELRAAD AMSTERDAM OUDWEST (d.d. 270603 1645cet) J. P. Krol.
55.  
56.
57.  
BIJLAGE 1
58.
59.   Punt 1 (hierna te noemen P1)
60.   Het betreft: FO/03/0027 EERSTE HELMERSSTRAAT 5-7
61.   Het oprichten van een gebouw dat vrijkomt na sloop van het gebouw gelegen op het terrein Eerste Helmersstraat 5-7
62.   met bestemming daarvan tot 8 woningen, 2 bijeenkomst functies en het oprichten van 2 dakterrassen.
63.   Punt 2 (P2). Ondergetekende heeft met betrekking tot P1 op 6 mei 2003 een bezwaarschrift (zienswijze) -hierna te
64.   noemen "het bezwaarschrift" - ingediend waarvan de ontvangst op dezelfde datum is bevestigd.
65.   Punt 3 (P3) Het betreffende bezwaarschrift was gericht aan het dagelijks bestuur van SD-OW en bevatte twee vragen
66.   aan het DB SD OW.
67.   Punt 4 ( P4 ) Tot op heden heb ik van het DBSDOW nog geen antwoord op de betreffende vragen ontvangen.
68.  Aangezien het betreffende stuk is ingeschreven onder nummer tweemiljarddriemillioenvijfduizendzeshonderdrieentachtig is
69.  dit niet onbegrijpelijk.
70.  Punt 5 (P5) Met dit raadsadres mag ik de strekking van de betreffende vragen en de vragen zelf ook onder de aandacht
71.  en de verantwoordelijkheid van de leden van de SDR-OW brengen.
72.  Punt 6 (P6) De strekking van de onder P5 bedoelde vragen betreft het nu onder P6 volgende :
73.  Kort samenvattend : het bij vele inspraken gestelde m.b.t. de accumulatie van stressoren en de gevaren daarvan o.a.
74.  voor de gezondheid. In dit verband heeft ondergetekende meerdere malen gevraagd om inventarisering van
75.  onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek hierover en gevraagd :
76.  Voor het eventuele verlenen van een vergunning binnen het kader van het hierboven genoemd project FO/03/0027
77.  ondergetekende schriftelijk te willen berichten :
78.
1. Welke relevante stappen betreffende zulk onderzoek inmiddels zijn genomen.
79. 2. Waarom de resultaten een verantwoorde uitvoering van het project blijkbaar niet in de
80.  weg staan.  Het bovenstaande onder P6 wordt nader toegelicht in bijlage : (B1P6).
81.  Punt 7 (P7). Met betrekking tot de accumulatie van stressoren mag inmiddels nog worden gemeld dat er sinds P2 een
82.  aanzienlijke toename van stressoren heeft plaats gehad. Zo is er sindsdien de steeds toenemende dreiging van terrorisme,
83.  epidemieŽn, sombere berichten over werkeloosheid en economie etc. etc.. Weliswaar betreft dit stressoren voor de hele
84.  samenleving maar deze gelden dan dus ook voor iedereen, dus ook voor de aanwonende van P1. Dat het hier reŽle zaken
85.  betreft mag o.a. blijken uit een enkele dagen geleden door ondergetekende ontvangen brief : (B1P7).
86.  Punt 8 (P8) Aansluitend op P7 mag uw aandacht gevraagd worden voor de begrippen informatie
87.  verwerkingscapaciteit en reserve informatie verwerkingscapaciteit. Deze voor met name besluitvorming
88.  essentiŽle capaciteiten zijn zeer gevoelig voor stressoren. Accumulatie van stressoren leidt in het algemeen tot een (soms
89.  extreme) vermindering van deze capaciteiten en dan dus tot een ernstige vermindering van de mogelijkheid tot
90.  besluitvorming. Accumulatie van stressoren is dus met name rampzalig voor personen bij wie besluitvorming een essentieel
91.  onderdeel van het functioneren betreft. Ondergetekende gaat hier dieper op in onder : (B1P8).
92.  Punt 9 (P9) Het standpunt moet worden ingenomen dat accumulatie van stressoren en dus toevoegen van
93.  stressoren nu meer dan ooit dient te worden voorkomen.
94.  Het is immers bekend dat er nu vrijwel geen dag voorbij gaat waarin niet een zeer ernstig incident kan plaatsvinden.
95.  Op details wordt hier zoals u zult begrijpen niet verder ingegaan .Dit zou tot een acute dťcompensatie van de
96.  samenleving kunnen leiden met name daar waar deze toch al onder grote stress staat.
97.  Punt 10 (P10) Onder uitdrukkelijke verwijzing naar het onder P1-P10 gestelde mag ondergetekende zijn zienswijze met
98.  de daarbij gestelde vragen hier herhalen en onder de aandacht en verantwoordelijkheid van de SDR-OW brengen.
99 . Betreffende zienswijze staat onder : (B1P10)
100. 
101.
102.

 

 

 

pg 3v3

104.    RAADSADRES 1 STADSDEELRAAD AMSTERDAM OUDWEST (d.d. 270603 1645cet) J. P. Krol.
105.
106. 
BIJLAGE 2
107. 
108.
  Lijst met internet locaties (zogenaamde URL 's) waarop direct relevante gegevens o.a. (nader)
109.
  worden uitgewerkt :
110.
111.
  Bijlagen bij bijlage 1
112.
113.   B1P6                B1P7                B1P8                B1P10
114.
115.
116.
  Bijlagen bij bijlage 2
117.
118.   Bijlage 1 : URL Raadsadres Gemeenteraad Amsterdam (betreft algemeen gedeelte) =
119.   http://www.globalmind.info/ra1gra.html
120.
121.  Bijlage 2 : URL bezwaarschrift/zienswijze =
122.  http://www.globalmind.info/bezwaarschrift2apr03sdr.htm
123.
124.
125.
N.B. !
126.
127.
  IN DE   BIJLAGEN VAN BIJLAGE 2   KUNNEN OOK WEER BIJLAGEN VOORKOMEN.
128.
129.
  DEZE BIJLAGEN KUNNEN OP DE INTERNET VERSIE VAN DIT RAADSADRES EVENEENS WORDEN
130.
  GEACTIVEERD EN WORDEN DAAROM OOK ALS INGELAST BESCHOUWD.
131.

132.
133.
  HOOGACHTEND,
134.

135.
136.  JAN PETER KROL
137.
138.
139.  Copyright J. P. Krol © 2003
140.