INSPRAAK BIJ DE VERGADERING VAN DE STADSDEELRAAD AMSTERDAM OUD-WEST
DINSDAG 03 OKTOBER 2000 RAADSZAAL, KWAKERSTRAAT 3 AMSTERDAM (j.p.krol/ BO Amsterdam)

***********************************************************************************************

DANK U WEL VOORZITTER

ZEER GEACHTE AANWEZIGEN,

MIJN NAAM IS JAN PETER KROL, VAN HET BO. VANDAAG MAG IK BIJ U INSPREKEN OVER HET VERSLAG EN WAT VERDER TER SPRAKE KOMT.

GRAAG ZOU IK EERST NADRUKKELIJK MOGEN STELLEN DAT IK VANAF MIJN EERSTE INSPRAAK ... BIJ DE STADSDEELRAAD OP 8 FEBRUARI 2000 ... ONDER DE INDRUK WAS VAN DE UITGEBREIDHEID EN NAUWKEURIGHEID WAARMEE DEZE EERSTE INSPRAAK WAS WEERGEGEVEN.

DAT DIT NIET ALTIJD ZO KAN ZIJN EN DAT ER INGEKORT MOET WORDEN SPREEKT VANZELF.

OOK DAT ER WEL EENS FOUTEN GEMAAKT WORDEN. WIJ ZIJ ER VAN OVERTUIGD DAT DIT NIET MET OPZET GEBEURD.

MIJN INSPRAAK TIJDENS DE COMMISSIE VERGADERING VAN 3 JULI OVER HET SPvE EERSTE HELMERSSTRAAT 5-7 IS BIJVOORBEELD HELEMAAL NIET EEN VERSLAG GEKOMEN.

DE COMMISSIE LEDEN HEBBEN HIER BLIJKBAAR NIETS VAN GEMERKT TOEN ZIJ HET VERSLAG VASTSTELDEN WAAR DEZE INSPRAAK IN HAD MOETEN STAAN.

 

TERWIJL HET TOCH EEN UITGEBREIDE INSPRAAK MET EEN OPVALLENDE INTERNET BROCHURE OVER DE PUINHOPEN IN DE 1e HELMERSSTRAAT WAS.

WIJ HEBBEN VEEL BEGRIP VOOR DEZE FOUT.

WANT HET PROGRAMMA WAS VOLSTREKT OVERLADEN.

WIJ HEBBEN OOK BIJ DE SDR VERGADERING VAN 4 JULI UITDRUKKELIJK TER SPRAKE GEBRACHT DAT HET SPvE NIET MET DE VEREISTE ZORGVULDIGHEID BEHANDELD ZOU KUNNEN WORDEN. HET SDR 4 JULI VERSLAG LIGT VOOR U.

INTUSSEN ZIJN ER NOG EEN AANTAL ZAKEN BIJGEKOMEN ZOALS HET UITLOPEN VAN HET AANGRENZEND OVERTOOM LAWAAI EN DE EVENTUEEL TE VERANDEREN ROOILIJN

MET BEZONNING GEVOLGEN VOOR ONZE FLAT.

WIJ MENEN DAAROM DAT NADER MOET WORDEN BEZIEN OF HET SPvE VAN DE 1E HELMERSSTRAAT 5-7 OPNIEUW IN DE CvA MOET WORDEN BEKEKEN EN OF DAAR STAPPEN VOOR MOETEN WORDEN ONDERNOMEN.

WIJ WILLEN DAN ONDER ANDERE PROBEREN DE INSPRAAK BIJ TE STUREN EN OOK DE WERVING HIERVOOR.

IK MAG HIER LATER NOG EEN SLOTOPMERKING OVER MAKEN.

DE VRAAG IS OOK BIJ ONS OPGEKOMEN WAT DE PROCEDURE IS BIJ HET MAKEN VAN VERSLAGEN EN OF HIER NOG VOOROVERLEG OVER IS VOORDAT HET ZO ONVERMIJDELIJK SNEL WORDT VASTGESTELD.

VAN MIJN HUIDIGE INSPRAAK HEB IK DAAROM OOK EEN CONCEPT NOTULEN VOORSTEL GEMAAKT.

WIJ NEMEN AAN DAT U ZOU BEGRIJPEN DAT MEDEMENSEN VAN WIE HET LEVEN WEER BEDREIGD WORDT MET TWEE JAAR BOUWGEWELD VOOR HUN DEUR, NA NET EEN JAAR DAARVAN ONDERGAAN TE HEBBEN, HIER TEGEN VECHTEN.

VOORAL OOK IN HET ALGEMEEN BELANG.

ER WORDT DOOR MIJ NIET AAN GETWIJFELD DAT NABURIG BOUWGEWELD, VOORAL BIJ OUDEREN, MAKKELIJK JAREN VAN EEN LEVEN AF KAN HALEN.

DIT KAN VRIJWEL ZEKER WETENSCHAPPELIJK WORDEN ONDERBOUWD.

HET STADSDEEL ZOU DAAR STUDIES OVER MOETEN VERZAMELEN.

EEN PROBLEEM IS DAT HET EIGENLIJK EEN INTERNATIONAAL VERSCHIJNSEL IS DAT OOK ZO MOET WORDEN BEKEKEN.

EEN STADSDEEL OF STAD OF LAND KAN NATUURLIJK NIET ALS ENIGE HET BOUWEN GAAN INTOMEN.

DIT IN VERBAND MET DE ECONOMISCHE CONSEQUENTIES.

VANDAAR DAT HET BO HIER OOK OP INTERNATIONAAL NIVEAU, ZOALS BIJ HET EUROPEES PARLEMENT, EN VIA INTERNET, OVERLEG OVER VOERT.

MAAR EEN STADSDEEL KAN NATUURLIJK WEL PROBEREN EEN VOORTREKKER TE ZIJN VAN DE DEMOCRATIE ALS HET OM MENSENLEVENS GAAT, DAT HOEFT GEEN ZWAKTE TE ZIJN.

HET IS EEN KWESTIE VAN GEWETEN EN GEZOND VERSTAND HOEVER JE MET BOUWGEWELD GAAN KUNT.

 

WIJ HEBBEN HIER OOK OP HET STADHUIS IN VERBAND MET DE OVERTOOM NADRUKKELIJK OVER MOGEN INSPREKEN.

HIERVAN IS IN DE NOTULEN VAN DE RAADSCOMMISSIE VOOR MILIEU EN RUIMTELIJKE ORDENING OP 28 MAART 2000 HELAAS OOK NIETS TERUG TE VINDEN.

DEZE PROBLEMEN, DE SCHADELIJKE GEVOLGEN VAN BOUWGEWELD OP DE MENS, LENEN ZICH NOG NIET EENVOUDIG VOOR WETENSCHAPPELIJKE BEWIJSVOERING.

MAAR HET IS KWAADAARDIG OM TE DENKEN DAT DAN DUS ALLES KAN ZOLANG HET TEGENDEEL NIET BEWEZEN IS.

HET IS EEN KWESTIE VAN GEWETEN EN GEZOND VERSTAND HOE VER JE GAAN KUNT.

PROBLEEM IS DAT ENORME BEDRAGEN BINNEN VLOEIEN WAARDOOR ONEVENREDIGE MACHT ONTSTAAT.

HIER KUNNEN DAN O.A. WEER PROFESSIONELE KRACHTEN VOOR WORDEN AANGETROKKEN DIE HET EIGEN CULTURELE SUBSYSTEEM (B.V. EEN STADS -DEEL- BESTUUR MET PROFESSIONELE KRACHTEN) IN STAND HOUDEN EN LATEN GROEIEN.

DIT IS NU EENMAAL EEN NATUURLIJK , ONVERMIJDELIJK ORDENINGSPRINCIPE VAN IEDERE GROEP.

EEN FEITELIJK RECHT VAN ZELFBEHOUD.

HET KAN OOK UITEINDELIJK TEN KOSTE VAN HET GEHEEL GAAN. VAN HET DRAAG VOLK.

EN DAN MAG WORDEN BIJGESTUURD.  *


HET BO HEEFT IN DIT VERBAND MET GROTE ZORG KENNIS GENOMEN VAN HET VERVANGEN VAN DE TOCH VRIJ ONAFHANKELIJKE STICHTING

WIJK OPBOUW ORGAAN OUD WEST

DOOR PROFESSIONELE KRACHTEN DIE DAN DE UITVOERDERS VAN DE OPDRACHTGEVER (HET STADSDEEL) WORDEN.

VOORAL DE BETEKENIS VAN EEN BEWONERSPLATFORM IS IN DIT VERBAND VOLSTREKT ONDUIDELIJK, ZOWEL WAT DE INVLOED ALS DE SAMENSTELLINGS CRITERIA BETREFT.

WELKE GEWICHTEN ZULLEN AAN DEELNEMERS WORDEN TOEGEKEND OP GROND VAN DE MATE VAN BETROKKENHEID EN WAAROM?

HET LIJKT ONS VERDER VOLKOMEN LEGITIEM

DAT DAAR OOK POLITIEKE PARTIJ LEDEN IN ZULLEN ZITTEN. DAT MOET TOCH OOK KUNNEN.

MAAR ALS HUN LOYALITEIT DAN PRIMAIR BIJ DE PARTIJ LIGT, WAT DAN?

DAN ZOU EEN BEDRIEGELIJKE SITUATIE KUNNEN ONTSTAAN BIJ ARGELOZE BEWONERS.

VOORAL ALS ZIJ OOK NOG MINDER MONDIG ZIJN...

EEN BEWONERSPLATFORM VAN MINDER MONDIGEN,

GELEID DOOR PROFESSIONELE UITVOERDERS

EN TOEVALLIGE PARTIJ LEDEN WAT UITSLUITEND EVENTUEEL MAG ADVISEREN

BIJ HET BO NOEMEN WIJ DIT

O DROMELAND, OVERHEIDS DROMELAND.

VERGELIJKBARE COMPLEXITEIT EN GELDEN NATUURLIJK VOOR WOONGEMEENSCHAPPEN, ZOALS FLATGEBOUWEN.

HET ZIJN INGEWIKKELDE PROBLEMEN WAAR VOORZICHTIG MEE OM MOET WORDEN GEGAAN.

DIT GELDT OOK IN HOGE MATE VOOR DE WERVING VAN EEN ACHTERBAN TEGEN OVERLAST DOOR BOUWGEWELD EN VLIEGTUIG LAWAAI.

DE BETROKKENEN MOET WEL DUIDELIJK GEMAAKT WORDEN WAT HEN BOVEN HET HOOFD HANGT.

MAAR ZIJ MOETEN NIET OVERGEVOELIG GEMAAKT WORDEN.

HIER KUNNEN ERNSTIGE ZIEKTES,

ZOALS HYPERACUSIS DOOR ONTSTAAN

WIJ VERWACHTEN DAT ER MEER TIJD ZAL WORDEN GEGEVEN

OM DIT SOORT PROBLEMEN NADER TE ONDERZOEK

DANK U WEL VOORZITTER, IK HEB GEZEGD.


* Inspraak onderbroken wegens het verstrijken van de inspreek tijd. Gehele tekst vr de inspraak overhandigt aan pfh H. Weevers en de notuleur.

TERUG NAAR INSPRAKEN OVERZICHTSPAGINA