INSPRAAK BIJ DE VERGADERING VAN DE STADSDEELRAAD OUD-WEST AMSTERDAM
27 MAART 2001

************************************************************************************

TERUG NAAR INSPRAKEN

ZEER GEACHTE VOORZITTER, PORTEFEUILLEHOUDERS , LEDEN VAN DE STADSDEELRAAD VAN AMSTERDAM OUD WEST EN ANDERE BETROKKENEN.

WIJ MOGEN VANDAAG BIJ U INSPREKEN OVER HET VOORSTEL VASTSTELLING UITGANGSPUNTEN NIEUW BESTEMMINGSPLAN OUD WEST, VERDER DE 1E HELMERSSTRAAT 5-7 EN DAARMEE SAMENHANGENDE OOK MEER ALGEMENE FACTOREN.

 

ZOALS IK REEDS VAAK MOCHT MELDEN IS HET BO VOORAL OOK GE¤NTERESSEERD IN ALGEMENE FACTOREN ZOALS RESPECTEREN VAN DEMOCRATISCHE PROCEDURES EN OOK DE EFFECTEN VAN BOUWGEWELD OP DE VOLKSGEZONDHEID

WIJ KOPPELEN DIT UITERAARD AAN ZAKEN DIE ONS DIRECT RAKEN, MAAR DE SAMENHANGENDE ALGEMENE BELANGEN GAAN BIJ ONS TOCH VOOR.

 

TER ZAKE VAN HET BESTEMMINGSPLAN HEBBEN WIJ BINNEN DIT KADER EERDER ONZE ZORG UITGESPROKEN OVER PROCEDURELE FACTOREN ZOALS HET NIET TOEKENNEN VAN EEN TWEEDE TERMIJN AAN INSPREKERS BIJ DE HOORZITTING HIEROVER VERDER WAREN EN ZIJN WIJ VAN MENING DAT DE SAMENHANGENDE NOTULEN, ONDANKS VERSCHILLENDE DEMOCRATISCHE HOOGTEPUNTEN, UITEINDELIJK TOCH LANG NIET VOLDOENDE OBJECTIEF ZIJN. DIT GELDT OOK VOOR DE RONDE TAFELGESPREKKEN.

WIJ KUNNEN DIT UITERAARD UITGEBREID NADER TOELICHTEN MAAR NIET BINNEN DEZE SPREEKTIJD. WIJ VERWIJZEN SLECHTS NAAR ONZE INSPRAKEN TER ZAKE.

ALS VOORBEELD WILLEN WIJ WEL NOEMEN ONZE OPMERKINGEN OVER HET JAN SWAMMERDAM INSTITUUT.

WIJ HEBBEN ONS ONDER VEEL MEER, DUIDELIJK UITGESPROKEN VOOR NADER ONDERZOEK HIER OVER MET EEN SAMENVATTENDE ESSENTIE OP 1 A4 BLAD.

TOCH VINDEN WIJ IN HET NUV SLECHTS UITERST SUMMIERE OPMERKINGEN OVER DIT KAPITALE MONUMENTALE PAND, MET DE STREKKING DAT HET GESLOOPT MOET WORDEN.

HET IS INMIDDELS, OOK UIT DE MEDIA, TOCH WEL DUIDELIJK, DAT VELEN DAAR HEEL ANDERS OVER DENKEN.

 

WANNEER WIJ GEGEVEN HET BOVENSTAANDE VANUIT ONZE EIGEN ERVARINGEN MOETEN GENERALISEREN KUNNEN WIJ SLECHTS CONCLUDEREN DAT HET VOORLIGGENDE NVU SLECHTS ALS EEN DISCUSSIE STUK

KAN WORDEN GEZIEN, WAARVOOR WIJ ALS ZODANIG VEEL WAARDERING HEBBEN, MAAR WAARVOOR THANS RICHTLIJNEN MOETEN WORDEN ONTWIKKELD OM O.A. DE REPRESENTATIVITEIT EN DE HOUDBAARHEID VAN VELE ONDERBOUWINGEN NADER TE TOETSEN.

WANNEER DE RAAD HET IN DEZE VORM ZOU GOEDKEUREN ZOU DIT EEN VORM VAN ZORGELOOSHEID ZIJN WAARDOOR HET STUK WEINIG KANS ZOU MAKEN BIJ BESTUURSRECHTELIJKE PROCEDURES.

 

DAN NU DE 1E HELMERSSTRAAT 5-7.

ONZE EERSTE INSPRAAK BIJ U WAS NAAR AANLEIDING VAN GERUCHTEN OVER SLOOP PLANNEN VAN DEZE PANDEN.

WIJ MOCHTEN UITGEBREID MET U SPREKEN OVER HET BOUWGEWELD WAARAAN DE DIRECT OMWONENDEN RECENT EN EERDER WAREN BLOOTGESTELD.

WIJ MAAKTEN HIER EEN UITGEBREIDE REPORTAGE OVER OP HET INTERNET WELKE WIJ BIJ EEN STADSDEELRAAD INSPRAAK ONDER DE RAADSLEDEN MOCHTEN UITDELEN.

ONDER MEER WERD DOOR ONS GESTELD DAT WIJ BIJ VOORTGANG VOORAL OOK FINANCI╦LE ACHTERGRONDEN WILDE KENNEN WAAROM BESTUURDERS HUN KIEZERS AAN DIT SOORT OORLOGSSITUATIES BLOOTSTELDEN.

EN DAN NU DEZE BESLOTEN BEHANDELING VAN DE STRIKT VERTROUWELIJK KREDIET AANVRAAG BLIJKBAAR WEER UIT DE DOOR DE BURGERS BIJEEN GEBRACHTE ALGEMENE MIDDELEN OM EEN GROOT DEEL VAN DIE ZELFDE BURGERS WEER IN EEN LAWAAI GEKKENHUIS TE STORTEN WAAR ZIJ ZELF NIETS MEE OP SCHIETEN MAAR WEL DE MOGELIJKHEID OM OVERDAG IN HUN WONING TE WERKEN, TE STUDEREN OF TE RUSTEN VRIJWEL WORDT ONTNOMEN.

VOORZITTER, WIJ ZIJN IN UW VERGADERINGEN NIET EINDELOOS TERUG BLIJVEN KOMEN OP DE EERSTE HELMERSSTRAAT. WEL OP ANDERE ZAKEN MET VERGELIJKBARE STREKKING IN EEN BREDER KADER.

EVENMIN HEBBEN WIJ, NADAT WIJ ONS VERZEKERD HADDEN VAN EEN BREDE ACHTERBAN, ACTIES GEVOERD OM DEZE ACHTERBAN VEEL VERDER TE MOBILISEREN.

WIJ HEBBEN UW RAAD, VANUIT ONZE DESKUNDIGHEID, MOGEN WIJZE OP DE GROTE GEVAREN VAN HET MOBILISEREN VAN KLEINE GEMEENSCHAPPEN WAARIN DAN GEMAKKELIJK POLARISATIES EN INTRIGES KUNNEN ONTSTAAN TUSSEN GROEPJES AANGESTUURD VANUIT VERSCHILLENDE BELANGENSFEREN, NIET IN DE LAATSTE PLAATS VANUIT HET STADSDEEL ZELF.

 

WIJ VERTROUWEN ER OP DAT U BIJ UW BELEID DIT SOORT ONTWIKKELINGEN NIET ZULT STIMULEREN.

BIJ GERUCHTEN VERNAMEN WIJ OVERIGENS DAT BLIJKBAAR EEN PROJECTONTWIKKELAAR GEVONDEN IS WELKE HET PROJECT HELMERSSTRAAT 5-7 VERDER ZOU WILLEN ONTWIKKELEN.

WIJ NEMEN AAN DAT U DEZE OOK OP DE HOOGTE GEBRACHT HEBT VAN WAT ER REEDS ONDER DE DIREKT BETROKKENEN SPEELT EN SPEELDE.

 

EERDER MOCHTEN WIJ MELDEN DAT ONS STREVEN IS DE WORSTELINGEN VAN DE DEMOCRATIE ONDER INVLOED VAN DE GLOBALISERING MET ZIJN SNEL STIJGENDE GROND PRIJZEN IN DE SFEER VAN DE INTERNATIONALE GEMEENSCHAP TE BRENGEN ZODAT WIJ VAN ELKAAR KUNNEN LEREN.

HOEWEL WIJ ONS NOG NIET ZELF HEBBEN AANGEMELD BIJ INTERNATIONALE ZOEKMACHINES, HEBBEN DEZE ONZE HOME PAGE TOCH ZELF AL GEVONDEN ZODAT ONS BEZOEKERS AANTAL,  OOK INTERNATIONAAL, STEEDS TOENEEMT.

 

WIJ ZULLEN DE VERDERE ONTWIKKELINGEN ROND DE 1E HELMERSSTRAAT 5-7 UITGEBREID OP INTERNET VERMELDEN.

HIERBIJ ZULLEN WIJ NIET NALATEN ONS VERTROUWEN UIT TE SPREKEN IN ONZE BESTUURDERS EN ONZE BURGERPLICHT DEZE TE BLIJVEN BEGELEIDEN EN WAAR NODIG BIJ TE STUREN MET DE MIDDELEN WELKE DE DEMOCRATIE NU NOG HEEFT.

DANK U WEL VOORZITTER,IK HEB GEZEGD.

TERUG NAAR INSPRAKEN