INSPRAAK BIJ DE VERGADERING VAN DE STADSDEELRAAD OUD WEST VAN DE STAD AMSTERDAM OP 25 JUNI 2002 OMSTREEKS 19:30.

inspreker J. P. KROL / BO Amsterdam


DANK U WEL VOORZITTER

DEZE INSPRAAK BETREFT DE VOLGENDE HOOFDPUNTEN :

 

TEN EERSTE:

ENIGE VERWARRING DIE BIJ ONS IS ONTSTAAN

IN VERBAND MET DE AL OF NIET

AANKONDIGINGEN VAN OPENBARE VERGADERINGEN

VAN DE STADSDEELRAAD OUDWEST

EN DE MOGELIJKE CONSEQUENTIES DAARVAN. 

 

TEN TWEEDE:

EEN BEWONERSBRIEF GEDATEERD 27 MEI 2002

WELKE WIJ ONTVINGEN

MET BETREKKING TOT DE DOOR HET STADSDSDEEL

VOORGENOMEN SLOOP VAN HET COMPLEX

EERSTE HELMERSSTRAAT 5 - 7. 

 

TEN DERDE:

EEN REACTIE OP ONZE VRAAG AAN DE RAAD

OVER HET LATEN UITVOEREN

VAN ONAFHANKELIJK WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

NAAR DE GEVOLGEN VAN

BOUWOVERLAST VOOR DE VOLKSGEZONDHEID.

 

BOVENGENOEMDE PUNTEN MOGEN WIJ MET NAME

BESPREKEN VANUIT DE GEDACHTE

ACHTER DE WET DUALISERING GEMEENTEBESTUUR . 

DEZE IS IMMERS BEDOELD OM DE KLOOF TUSSEN LOKAAL

BESTUUR EN BURGERS TE VERKLEINEN.

IN VERBAND MET DE KORTE SPREEKTIJD MOGEN WIJ

BIJ HET HIERNAVOLGEND NALATEN

UITGEBREID TE VERWIJZEN NAAR DATA VAN ONZE

INSPRAKEN EN ANDERE COMMUNICATIES

WAAROVER WIJ IN HET NAVOLGENDE

MOGEN SPREKEN.

 

 DEZE DATA LIGGEN ECHTER GROTENDEELS VAST EN

ACHTEN WIJ ALLEEN DAN RELEVANT.

 

 

MET BETREKKING TOT PUNT EEN

BIJ ONS IN HET FLATGEBOUW HELMERSSTRAAT

IS EEN AANTAL MALEN HET STADSBLAD NIET BEZORGD

EN BOVENDIEN ZIJN EEN AANTAL DATA VAN

WAARSCHIJNLIJK VOOR ONS

BELANGRIJKE OPENBARE RAADSVERGADERINGEN

MET SPREEKRECHT VOOR BURGERS

VOOR ZOVER WIJ KUNNEN NAGAAN

NIET GEPUBLICEERD.

  

UITERAARD HEBBEN WIJ OOK OP ANDERE WIJZE GETRACHT

HIER ACHTER TE KOMEN

MAAR DAT IS NIET HELEMAAL GELUKT.

 

BINNEN DIT KADER ONTVINGEN WIJ OVERIGENS OP

PRETTIGE WIJZE MEDEWERKING VAN

UW AFDELING COMMUNICATIE.

 

WIJ HEBBEN ER BEGRIP VOOR

DAT IN DE NASLEEP VAN DE VERKIEZINGEN

ONDER MEER

EEN OVERBELAST PROGRAMMA KAN ONTSTAAN. 

 

 OOK ONS EIGEN WEBSITE PROGRAMMA

WWW.GLOBALMIND.INFO

DAT WIJ NU IN VERBAND MET DE GLOBALISERING

IN VELE TALEN VERZORGEN VRAAGT ERG VEEL TIJD.

 

 

 VOORZITTER

WIJ HOPEN OP WEDERZIJDS BEGRIP

WANNEER WIJ STELLEN

DAT WIJ,

ONDER RESERVE VAN ALLE RECHTEN,

VERDER ZULLEN TRACHTEN NA TE GAAN

IN HOEVERRE MET NAME HET NIET PUBLICEREN VAN

EERDER GENOEMDE DATA

VOOR ONS NADEEL ZOU KUNNEN OPLEVEREN .

 

 WIJ MOGEN HIER NA HET ZOMER RECES OP TERUGKOMEN .

 

 

MET BETREKKING TOT PUNT TWEE

MET BETREKKING TOT EERDER GENOEMDE

BEWONERSBRIEF MOGEN WIJ ALVAST STELLEN

DAT WIJ REEDS VELE MALEN

BIJ DEZE RAAD HEBBEN MOGEN INSPREKEN

IN BELANGRIJKE MATE IN SAMENHANG

MET DE VOORGENOMEN SLOOP VAN

HET COMPLEX EERSTE HELMERSSTRAAT 5 - 7

HET FEIT DAT VANUIT HET STADSDEEL

OF DE BETROKKEN WONINGBOUW VERENIGING

OP GEZETTE TIJDEN

VOORLICHTING- EN OVERLEG ACTIVITEITEN

WORDEN ONDERNOMEN HEEFT VOOR ONS

TOT NU TOE GEEN BELANGRIJKE

NIEUWE GEGEVENS OPGELEVERD

WELKE VAN ENIGE INVLOED OP ONZE NAAR VOREN

GEBRACHTE BEZWAREN ZOUDEN KUNNEN ZIJN.

 

ONZE STANDPUNTEN BLIJVEN DAN OOK

VOORALSNOG ONVERANDERD.

 

 

MET BETREKKING TOT PUNT DRIE

 BIJ EERDERE INSPRAKEN HEBBEN WIJ

OP INDRINGENDE WIJZE

ONS STANDPUNT KENBAAR MOGEN MAKEN DAT HET

DE PLICHT EN DE VERANTWOORDELIJKHEID

VAN DE RAAD IS

BIJ HET STADSDEEL BESTUUR

EEN INVENTARISATIE TE EISEN VAN HET

OBJECTIEVE ONDERZOEK NAAR DE GEVOLGEN

VAN BOUWOVERLAST VOOR DE VOLKSGEZONDHEID

VOLGENS DE RECENTE GEGEVENS.

 

WIJ HEBBEN IN DIT VERBAND NOG GEEN NADERE

GEGEVENS VERKREGEN EN MOGEN ONS STANDPUNT

UITDRUKKELIJK HERHALEN BIJ DEZE

STADSDEELRAAD IN HAAR NIEUWE SAMENSTELLING.

 

VOORZITTER IK DANK U VOOR DE SPREEKTIJD

WIJ ZULLEN OP HET IN DEZE INSPRAAK BESPROKENE

VRIJWEL ZEKER MIN OF MEER UITGEBREID

TERUG KOMEN NA HET ZOMER RECES. 

W.G. J.P.KROL 


TERUG NAAR INSPRAKEN