BETROKKENEN OVERLEG SLOOP- EN BOUW AMSTERDAM, AAN DE CvA B&W etc. SDR-OW 03 07 00 . (inspr. j.p.krol)

DEEL 1
(deel 1 kon wegens tijd gebrek niet worden ingesproken. Zie hiervoor vergadering Stadsdeelraad 04 juli 2000)

DEEL 2

INSPRAAK  OP AGENDAPUNT 'STEDENBOUWKUNDIGPLAN VAN EISEN 1E HELMERSSTRAAT'

DAMES EN HEREN ... IN VERGADERING VERENIGD ... IN DE RAADZAAL ... VAN HET STADSDEEL KANTOOR ... VAN HET STADSDEEL OUD WEST ... VAN DE STAD AMSTERDAM

... OP MAANDAG 3 JULI TWEEDUIZEND ... VOLGENS DE AGENDA ... OMSTREEKS NEGEN UUR TIEN DES AVONDS.

IK HEB U ZONET GESCHRIFTEN MOGEN DOEN TOEKOMEN MET HET DEKBLAD ...

 

NEW ERA

THE SPIRIT OF DEMOCRACY UNDER GLOBALIZATION

DIT IS OP HET OGENBLIK ... DE HOME PAGE VAN HET ... BETROKKENEN OVERLEG

SLOOP- EN BOUW AMSTERDAM ...

GAARNE MAG IK HIER ... VLUCHTIG ... MET U DOORHEEN LOPEN ... VOOR EEN KORTE UITLEG. HET BETREFT HIER EEN STUK HETGEEN INTEGRAAL OP HET INTERNET STAAT.

NA HET DEKBLAD ... ZIET U EEN BLAD ... WAAROP DE PUINHOPEN STAAN ... WELKE

IN ONS BETONNEN FLATGEBOUW ... VLAK TEGEN OVER DE KEU ... HET NIEUWE SLOOP PROJECT ... DOOR EEN BEDRIJF GEMAAKT WERDEN ... TERWIJL HET GEBOUW BEWOOND WAS .

U BEGRIJPT NU WEL ... DAT HET GEBOUW STOND TE SCHUDDEN EN TE BEVEN ... ALS BIJ EEN BOMBARDEMENT ...

IK HEB DEZE BLADZIJDE ... ALS ... EERSTE HIER GENOMEN ... OMDAT HIER EIGENLIJK ALLES OM DRAAIT...

WIJ GAAN ER NAMELIJK VAN UIT ... DAT U ONMOGELIJK KUNT HEBBEN GEWETEN ...

WAT HIER GING GEBEUREN ... TOEN U UW MEDEWERKING VERLEENDE ... AAN HET TOT STAND KOMEN VAN DEZE HEL ...

 

MAAR NU WEET U HET WEL

IK MAG HIER LATER OP TERUG KOMEN ...

OP DE VOLGENDE BLADZIJDE ... ZIET U EEN OVERZICHT ...VAN EEN AANTAL PROJECTEN IN AMSTERDAM ... WAARVAN DE BEWONERS ... VRIJWEL ALLEMAAL OVERHOOP LIGGEN

... MET HUN BESTUURDERS ... OVER HET GEVOLGDE ... OF VOORGENOMEN ... SLOOP- EN BOUW BELEID .

DOOR OP EEN ONDERSTREEPTE ZIN TE DRUKKEN ... VERSCHIJNT ER EEN HELE REPORTAGE ... OVER HET BETREFFENDE PROJECT... OF VAN DE INSPRAKEN ... DIE IK BINNEN DIT KADER ... VOOR VELE BESTUURDERS VAN ONZE STAD ... HEB MOGEN HOUDEN .

 

U WEET WEL DAT U NIET OP HET PAPIER MOET DRUKKEN ...

ALS U NU VERDER BLADERT ... ZIET U EEN REPORTAGE ... OVER DE SLOOP EN BOUW ACTIVITEITEN ... WELKE IN HET JAAR ... NEGENTIEN NEGEN EN NEGENTIG ... IN EN RONDOM ONS FLAT GEBOUW ... HEBBEN PLAATS GEVONDEN .

NU IS HET JAAR TWEEDUIZEND ... EN STRAKS GAAT MEN U VRAGEN ... UW MEDEWERKING TE GEVEN ... AAN VOORTGANG VAN VERGELIJKBARE WERKZAAMHEDEN ... VLAK TEGENOVER ONZE FLAT ...

NA DEZE REPORTAGE ... ZIET U DE NEDERLANDSE TEKST ... VAN DE INSPRAAK ... WELKE IK OP 27 JUNI TWEEDUIZEND ... MOCHT HOUDEN VOOR DE STADSDEELRAAD

VAN AMSTERDAM WEST ... U BEKEND .

HIERIN HEB IK OOK MELDING MOGEN MAKEN ... VAN ONDERZOEK IN DE SFEER VAN

DE KWANTUM FYSICA ... ONDER MEER OP HET GEBIED VAN ... MASSA VERSCHIJNSELEN

... OOK WEL GENOEMD EMERGENT PROPERTIES ... ZOALS AGRESSIE EN GEWELD ...

ALS U DE BLADZIJDEN NA MIJN INSPRAAK ... VOOR DE STADSDEELRAAD OUD WEST ...

BEKIJKT ... ZIET U VOORBEELDEN ... VAN WAT ER OP INTERNET VERSCHIJNT ... ALS U DIT SOORT WOORDEN ... IN EEN INTERNET ZOEKMACHINE IN TIKT .

U ZIET DAT ZICH VEEL MENSEN ... MET VERGELIJKBARE ONDERWERPEN BEZIG HOUDEN .

ER IS NATUURLIJK WEL VEEL KAF ONDER HET KOREN ...

HET IS OVERIGENS LOUTER TOEVAL ... DAT OP DE EERSTE BLADZIJDE ... ALS HOOGSTE SCORED ... MOTIVATION FOR GROUP AGGRESSION .

ALS IK HET BETREFFENDE ARTIKEL OPROEP ... VERSCHIJNT ER EEN ARTIKEL ... WAARIN ONDER ANDERE VERMELD WORDT... HOE IN EEN BEPAALD LAND ...

 

LEDEN VAN DE OPPOSITIE ... LEVEND IN EEN MASSA GRAF ... WERDEN BEGRAVEN .

ZO WERD DE MORELE EN POLITIEKE EENHEID IN DAT LAND BEREIKT ...

 

NU IS DE DEMOCRATIE IN NEDERLAND ... NATUURLIJK HEEL WAT ANDERS ... TOCH HEB IK MIJ AFGEVRAAGD ... OF HET MOGELIJK IS ... DAT U STRAKS ... ALS U OVER DE HELMERSSTRAAT MOET STEMMEN ... DIT SCHRIFTELIJK ZOU KUNNEN DOEN ...

 

OVEREENKOMSTIG DE STREKKING VAN UW EED...

DAT ZOU MIJ TOCH EEN RUSTIGER GEVOEL GEVEN ...

U ZAL DUS STRAKS GEVRAAGD WORDEN ... UW MEDEWERKING TE GEVEN ... AAN EEN NIEUW PROJECT ... VLAK TEGEN OVER DE MENSEN ... DIE NET HET GEKKENHUIS ACHTER DE RUG HEBBEN ... HETGEEN U NU OP DE VORIGE BLADZIJDEN ... EN STRAKS OOK OP INTERNET ... KUNT BESTUDEREN .

IK HEB HET NU NOG NIET EENS ... OVER DE AANGRENZENDE BETROKKENEN ... OP DE OVERTOOM ...

AL HETGEEN IK TOT NU TOE HEB MOGEN MELDEN ... LAAT ONVERLET ... ONS STANDPUNT ... ZOALS NEERGELEGD ... IN MIJN INSPRAAK VOOR UW COMMISSIE ...

... OP 5 JUNI TWEEDUIZEND .

IK HEB GEZEGD

TERUG NAAR OVERZICHT PAGINA INSPRAKEN