INSPRAAK BIJ DE VERGADERING VAN DE STADSDEELRAAD OUD-WEST AMSTERDAM
1 OKTOBER 2001

************************************************************************************

TERUG NAAR INSPRAKEN

VERGADERING STADSDEELRAAD AMSTERDAM OUD WEST, RAADZAAL VAN HET STADSDEELKANTOOR, KWAKERSTRAAT 3 AMSTERDAM. 1 OKTOBER 2001 VA 19:30

spreker Jan Peter Krol / Betrokkenen overleg sloop en bouw Amsterdam.

 

DANK U WEL VOORZITTER,

PORTEFEUILLEHOUDERS.... LEDEN VAN DE STADSDEELRAAD VAN AMSTERDAM OUD WEST .... EN VELE ANDERE ZEER GEACHTE AANWEZIGEN.

MIJN NAAM IS JAN PETER KROL..... VAN HET BO..... ONZE BURGER OVERLEG GROEP..... MISSCHIEN KENT U MIJ NOG.

MIJN INSPRAAK VANDAAG .....IS EEN VERTALING..... VAN DE OORSPRONKELIJK .....ENGELSTALIGE .....WERELD WIJD WEB VERSIE .....WELKE VIA ONZE HOME PAGE..... EN HAAR ZOEKMACHINES .....VOOR DE INTERNATIONALE GEMEENSCHAP WORDT GEBRACHT EN DAN AUTOMATISCH OOK IN HET FRANS EN DUITS WORDT VERTAALD.

OP DEZE MANIER..... WORDT DEZE EEN ONDERDEEL.... VAN EEN NETWERK..... VAN VERGELIJKBARE..... EN SAMENHANGENDE .....DOCUMENTEN .....BEDOELD..... OM DE MOGELIJKHEDEN..... TE LATEN ZIEN..... VOOR..... WETTIGE....EN GEWELDLOZE....

....BURGER BETROKKENHEID.....BIJ BESTUURLIJKE BESLUITVORMING..... IN DE GEEST VAN.....

DE DEMOCRATIE ONDER GLOBALISERING.

....OM TE LATEN ZIEN..... HOE DE BURGERS VAN AMSTERDAM..... EN HUN GEKOZEN VERTEGENWOORDIGERS..... DIE HUN BELANGEN IMMERS BEHARTIGEN..... IN HET BEGIN VAN HET DERDE MILLENNIUM..... HET NIEUW TIJDPERK.... OMGINGEN MET DE DEMOCRATIE......

 

VOORZITTER...

GEZIEN DE KORTE SPREEKTIJD.... MOET IK BEGINNEN.... MET HET BELANGRIJKSTE..... HETGEEN IK DAN VERVOLGENS..... ZOVEEL MOGELIJK ZAL TOELICHTEN.

WELNU.

WIJ WILLEN KORT IETS ZEGGEN OVER DE ACTIVITEITEN ROND HET BESTEMMINGSPLAN .

WIJ HEBBEN DE NIEUWE ONTWIKKELINGEN OP DIT PUNT PROBEREN TE VOLGEN.

NIETTEMIN ZIJN WIJ VAN MENING ... DAT ER IN FEITE GEEN BELANGRIJKE VERANDERINGEN ZIJN ... TEN OPZICHTE VAN ONZE STANDPUNTEN ... WELKE ZIJN NEERGELEGD ... IN DE ... HOORZITTING VAN 9 JAN 2001

WIJ HEBBEN MET NAME GESPROKEN OVER VERWORVEN RECHTEN ...

ZOALS HET RECHT OP EEN LEEFBAAR MILIEU ... EN HET HUURRECHT.

 

WIJ MOETEN NU HERHALEN EN AANVULLEN.

 

VOOR ZOVER MOGELIJK..... REKENING HOUDEND..... MET AL HETGEEN WIJ..... IN DE TOELICHTING NOG MOGEN VERMELDEN.....

STELLEN WIJ VOOR ... DAT ER ... OP DE DAARVOOR BESTEMDE PLAATSEN ... TERZAKE VAN EVENTUELE ... BESLUITEN OVER BESTEMMINGSPLAN WIJZIGINGEN ...

WAARONDER OOK ZIJN TE REKENEN ... HET TOT STAND KOMEN VAN ... EEN HEEL NIEUW BESTEMMINGSPLAN ...

 

EEN UITDRUKKELIJKE FORMULERING MOET KOMEN ... MET DE VOLGENDE STREKKING :

 

IEDER MOGELIJK GEVOLG..... VAN BELANGRIJKE BETEKENIS..... HETGEEN OP....

VOORZIENBARE WIJZE..... KAN VOORTVLOEIEN.....UIT GENOEMDE BESLUITEN.....

ZAL VOORDIEN.... ZIJN ONDERWORPEN..... AAN ... OVERLEG..... MET ALLE DAARBIJ BETROKKEN PARTIJEN.

 

INDIEN... DOOR DEZE PARTIJEN VERWORVEN RECHTEN....DOOR GENOEMDE BESLUITEN......

OP VOORZIENBARE WIJZE..... ZULLEN WORDEN AANGETAST....

ZAL DAAROVER ... VOORDIEN... SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST..... MET DE BETROKKENEN MOETEN WORDEN BEREIKT.....

VOOR ZOVER DIT.... IN ALLE REDELIJKHEID.... MOGELIJK MOET WORDEN GEACHT.

 

BIJ VERWORVEN RECHTEN..... ZAL HIER BIJ..... MET NAME .....DIENEN TE WORDEN GELET OP:

HET RECHT OP EEN LEEFBAAR MILIEU...... WAAR GEEN LAWAAI GEKKENHUIS VAN WORDT GEMAAKT.....

.....EN HET HUUR RECHT.

 

VOORZITTER IK MAG NADER TOELICHTEN :

HET LEEFBAAR MILIEU.

HIERVOOR MAG IK... TERZAKE VAN GELUIDSOVERLAST... ENKELE PUNTEN SAMENVATTEN.....

UIT DE JULI 2001 PUBLICATIE ......VAN DE NEDERLANDSE STICHTING GELUIDSHINDER....WELKE ONDER HAAR COMITÉ VAN AANBEVELING VELE BELANGRIJKE... BURGERS....POLITICI .....WETENSCHAPPELIJKE.... EN BESTUURSFUNCTIONARISSEN TELT.....WAARONDER DE VOORMALIG DIRECTEUR VAN DE AMSTERDAMSE MILIEU DIENST.

IK MAG SAMENVATTEN :

MET BETREKKING TOT MILIEU VERVUILING DOOR LAWAAI......MOETEN WIJ BENADRUKKEN..... DAT DIT EEN VAN DE WEINIGE..... MILIEU VERVUILERS IS..... MET BEWEZEN SCHADELIJKE GEVOLGEN VOOR DE GEZONDHEID....

DEZE SCHADE BETREFT ONDERMEER....HARTZIEKTEN....

HOGE BLOEDDRUK....GEHOORSCHADE....

SLAAPSTOORNISSEN...LEERPROBLEMEN BIJ KINDEREN....

ETCETERA ...ETCETERA......

 

VOORZITTER ...

HET IS TEGEN DEZE ACHTERGROND NIET VERWONDERLIJK ... DAT GELUIDSOVERLAST...

EEN ACTIE PROGRAMMA VORMT... BINNEN DE EUROPESE COMMISSIE ... EN HET EUROPESE PARLEMENT...

EN DAT BINNEN DIT KADER ... BIJVOORBEELD GRONDVERZET MACHINES ... EN BOUW APPARATUUR ... ALS BELANGRIJKE GELUIDSOVERLAST BRONNEN WORDEN GEZIEN.

 

DAN HET HUURRECHT.

 

MEER DAN 80 PROCENT.... VAN DE AMSTERDAMSE KIEZERSHUISHOUDENS.... BESTAAT UIT HUURDERS.....

IN TOENEMENDE MATE..... BEGINT BIJ VELE VAN HEN.... HET BESEF TE GROEIEN..... DAT ZIJ ER NIET MEER... ZEKER VAN KUNNEN ZIJN.... HOE LANG ZIJ NOG.... IN HUN WONING..... KUNNEN BLIJVEN WONEN .

DOOR DE GESTEGEN GRONDPRIJZEN.... WAARSCHIJNLIJK ALS GEVOLG VAN DE GLOBALISERING..... EN DE GIGANTISCHE SUBSIDIES..... DIE VRIJKOMEN BIJ BOUWPROJECTEN.... ZIJN GROTE BELANGEN CONFLICTEN ONTSTAAN......WAAR ZIJ HET SLACHTOFFER VAN DREIGEN TE WORDEN.

VELE SLOOP EN NIEUWBOUW PROJECTEN ... LEIDEN ER TOE ...

DAT ZIJ UIT HUN WONINGEN EN GELIEFDE BUURT WORDEN VERDREVEN ... NAAR PLAATSEN WAAR DE GROND VEEL GOEDKOPER IS ...

ZOALS DAT VROEGER IN AMERIKA OOK BIJ DE INDIANEN GEBEURDE.

NATUURLIJK VERZETTEN ZIJ ZICH HIER TEGEN....SOMS MET SUCCES.....

EEN VOORBEELD IS DE BURGER STRIJD OP HET BINNENGASTHUIS TERREIN TEGEN DE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM.

 

MAAR BURGERS HEBBEN.... IN HET ALGEMEEN.... GEEN TIJD... OM ZO VEEL AANDACHT..... TE MOETEN BESTEDEN.... AAN HET WAARBORGEN..... VAN HUN MEEST ELEMENTAIRE RECHTEN......

DAN ZOU DE SAMENLEVING..... VOLLEDIG WORDEN ONTWRICHT....

DAAROM HEBBEN ZIJ HIER..... HUN GEKOZEN VERTEGENWOORDIGERS VOOR.

WIJ DIENEN OOK TE BEDENKEN... DAT HUURDERS .....DOOR HUN HUUR EN GEWOONTERECHT..... MINSTENS NET ZO VEEL RECHT HEBBEN .....

OP BAAT BIJ GESTEGEN GROND PRIJZEN.....ALS EIGENAREN EN GEMEENTEN.....EN DAT DE BOUWSUBSIDIES.....VEELAL UITEINDELIJK..... MET HUN..... BELASTINGGELD WORDEN BETAALD.

DANK U WEL VOORZITTEER.... IK HEB GEZEGD.

(wg Jan Peter Krol)

TERUG NAAR INSPRAKEN