INSPRAAK HOORZITTING CvA BOUW&WONEN 'BESTEMMINGSPLAN' OUD-WEST AMSTERDAM
09 JANUARI 2001


HOORZITTING CVA B&W BESTEMMINGSPLAN OW D.D. 090101 20:00 KWAKERSTRAAT 3 insp. jpkrol. internet embargo tot 090101 24:00. Gesproken tekst geldt.

VOORZITTER,

MIJN NAAM IS JAN PETER KROL, VAN HET BO, MISSCHIEN KENT U MIJ NOG.

IN VERBAND MET DEZE HOORZITTING MAG IK OOK VERWIJZEN NAAR ONZE EERDERE INSPRAKEN, ONDER ANDEREN BIJ RAADSCOMMISSIES, ZOWEL OP HET STADHUIS ALS BIJ DE STADSDEELRAAD VAN AMSTERDAM OUD WEST, WELKE ALLEN TE VINDEN ZIJN OP ONZE HOMEPAGE MET INTERNET AANDUIDING www1.tip.nl/~t153789

 

MET NAME MAG IK VOOR DEZE HOORZITTING VERWIJZEN NAAR ONZE INSPRAKEN IN OUD WEST BIJ DE DE CVA VAN 13 SEPTEMBER EN DE STADSDEELRAADVERGADERINGEN OP 14 NOVEMBER EN 19 DECEMBER ALLEN IN HET JAAR 2000.

IN HET BIJZONDER MAG IK IN DEZE INSPRAKEN U AANDACHT VRAGEN VOOR ONZE MELDINGEN MET DE STREKKING BETREFFENDE ONS STREVEN BIJ TE MOGEN DRAGEN AAN DE ONTWIKKELING EN VERFIJNING EN WAAR NODIG KRITISCHE EVALUATIE VAN DEMOCRATISCHE PROCEDURES ZOALS DE INSPRAAK EN ONZE INZET VOOR MEER ALGEMENE VOLKSGEZONDHEIDS BELANGEN ZOALS LEVENSDUUR VERKORTING ONDER BOUWGEWELD EN PER DEFINITIE ONTSTAAN VAN AGRESSIE EN GEWELD MEER IN HET BIJZONDER BIJ WEGOPBREKINGEN.

IK MAG OP DEZE PUNTEN TERUG KOMEN BINNEN HET KADER VAN DEZE HOORZITTING.

WAT DEZE HOORZITTING BETREFT IN DIT VERBAND DAN DIRECT HET VOLGENDE.

WIJ HEBBEN BEGREPEN DAT DEZE HOORZITTING HET INSPREEKRECHT VAN BURGERS OVER HET ZELFDE ONDERWERP BIJ DE VOLGENDE CVA VERGADERING HIEROVER, ZOU OPHEFFEN.

WIJ HEBBEN DAAROM BIJ UW DIENST (MEVR. JUDITH KRANZ) GEMELD DAT WIJ DAN HET STANDPUNT MOETEN INNEMEN DAT VOOR HOORZITTINGEN HETZELFDE REGLEMENT VAN ORDE GELDT ALS VOOR CVA VERGADERINGEN, DIT OOK GEZIEN ER BLIJKBAAR GEEN APART REGLEMENT VAN ORDE BESTAAT VOOR HOORZITTINGEN.

WANNEER U HIEROVER EEN ANDER STANDPUNT HEBT ZULLEN WIJ DIT THANS GAARNE VAN U VERNEMEN ZODAT WIJ HIER DIRECT REKENING MEE KUNNEN HOUDEN EN DE BETEKENIS HIERVAN OP KORTE TERMIJN NADER KUNNEN EVALUEREN.

IN DIT VERBAND MOGEN WIJ OOK DIRECT EEN ALGEMENE OPMERKING PLAATSEN OVER DE VERSLAGEN VAN DE RONDE TAFEL GESPREKKEN. BIJ DEZE GESPREKKEN ZIJN DE INSPREKERS NIET MET NAME GENOEMD. DAAROM LIJKT HET ONS VRIJWEL ONMOGELIJK VAST TE STELLEN WAT ER NU PRECIES IS INGESPROKEN EN DOOR WIE. HET VASTSTELLEN VAN DE VERSLAGEN MEDE DOOR DE BETROKKENEN WORDT IMMERS BIJZONDER MOEILIJK.

WAT MIJN EIGEN INSPRAAK BETREFT: IK VIND MIJZELF IN DEZE STUKKEN NAUWELIJKS TERUG... DIT GELDT BIJVOORBEELD VOOR WAT IK HEB GEZEGD OVER OBJECTIVITEIT EN NIPO PROCEDURES EN OVER HET JAN SWAMMERDAM INSTITUUT. DIT INSTITUUT HEEFT WEER EEN ANDERE BETEKENIS GEKREGEN NU DE UVA BIBLIOTHEEK RUIMTE ZOEKT.

(Z O Z)

OVERIGENS ZIJN DEZE PUNTEN UITDRUKKELIJK NIET BEDOELD ALS NEGATIEVE KRITIEK. WIJ ZIJN OVERTUIGD DAT DOOR BETROKKENEN MET VEEL INZET IS GEWERKT AAN HET TOT STAND KOMEN VAN DE RESULTATEN. MAAR HET BETREFT HIER EEN BUITENGEWOON COMPLEXE MATERIE WAARBIJ GROTE CONFLICTERENDE BELANGEN EN META SYSTEMATISCHE EFFECTEN EEN INGEWIKKELDE ROL SPELEN. WIJ HOPEN SLECHTS EEN BIJDRAGE TE MOGEN GEVEN AAN HET TOT STAND KOMEN VAN BETERE PROCEDURES IN DE DEMOCRATIE WELKE IMMERS VOORTDUREND IN ONTWIKKELING IS EN IN IEDERS BELANG STEEDS OPNIEUW MOET WORDEN BEVOCHTEN.

TOCH MOETEN WIJ STELLEN DAT, GEGEVEN AL HET BOVENSTAANDE, INCLUSIEF ONZE VERWIJZINGEN NAAR EERDERE INSPRAKEN, HET VOOR ONS NIET GOED MOGELIJK IS OP EENVOUDIGE WIJZE TE BEPALEN IN HOEVERRE DE POSITIE VAN DE AMSTERDAMSE HUURDERS DOOR DE VOORSTELEN IN FEITE WORDT BEDREIGD, IN HOEVERRE DE OVERLAST- EN ANDERE CONSEQUENTIES VOLDOENDE ZIJN AFGEWOGEN EN IN HOEVERRE DE RONDETAFEL GESPREKEN OOK MAAR ENIGSZINS EEN REPRESENTATIEF BEELD GEVEN VAN WAT ER LEEFT ONDER DE BEVOLKING.

WIJ ZULLEN DAAR DAN OOK , BIJ DE STADSDEELRAAD VERGADERING OVER DIT ONDERWERP, VRIJWEL ZEKER, DIEPER OP IN MOETEN GAAN.

IN IEDER GEVAL IS HET ZO DAT WIJ NADRUKKELIJK DE VOLGENDE PRIORITEITEN WILLEN STELLEN.

DE FEITELIJKE POSITIE VAN DE AMSTERDAMSE HUURDERS IN DE RUIMSTE ZIN, MAG DOOR BESTEMMINGSPLAN WIJZIGINGEN NIMMER WORDEN AANGETAST TENZIJ ZIJ OP INDIVIDUELE BASIS HIERMEE CONTRACTUEEL AKKOORD GAAN.

BIJ BESTEMMINGSPLAN WIJZIGINGEN DIENT VAN TE VOREN UITGEBREID TE WORDEN INGEGAAN OP DE OVERLAST CONSEQUENTIES VAN DE SLOOP- EN NIEUWBOUW WELKE OP BASIS VAN EEN EVENTUEEL GEWIJZIGD BESTEMMINGSPLAN MOGELIJK ZOUDEN WORDEN.

HIERBIJ DIENT MET NAME OOK GELET TE WORDEN OP HET ECHOPUT EFFECT BIJ BINNEN GEBIEDEN, OOK BIJ AANGRENZENDE PROJECTEN.

DEZE CONSEQUENTIES DIENEN BIJ DE GOEDKEURING NADRUKKELIJK EN ZORGVULDIG TE WORDEN OVERWOGEN.

MET BETREKKING TOT HET JAN SWAMMERDAM INSTITUUT DIENT NADER DOOR EEN ONAFHANKELIJK ORGAAN TE WORDEN ONDERZOCHT WAAROM DIT GEBOUW NIET GESCHIKT IS ALS LOCATIE VOOR DE NIEUWE UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK, GEGEVEN DE GROTE KOSTEN POSTEN UIT DE ALGEMENE MIDDELEN EN DE OVERLAST- EN ANDERE CONSEQUENTIES VOOR DE BEVOLKING BIJ SLOOP- EN NIEUWBOUW VAN DE HIERMEE SAMENHANGENDE LOCATIES. DE DOORSLAG GEVENDE REDENEN HIERVOOR DIENEN OP MAXIMAAL 1 A4 PAGINA TE WORDEN SAMENGEVAT.

DANK U WEL VOORZITTER, IK HEB GEZEGD.

 

Jan peter krol

 

(( de tekst van deze inspraak is vlak voor de zitting aan voorzitter, pfh, de aanwezige raadsleden, notuleur en een aantal ander insprekers uitgedeeld).

TERUG NAAR INSPRAKEN

=================================================================================

NA DE INSPRAAK WORDEN AAN INSPREKER GEEN VRAGEN GESTELD DOOR DE COMMISSIE.

VERVOLGENS IS ER EEN KORTE VERBALE COMMUNICATIE TUSSEN VOORZITTER EN INSPREKER EN MET DE VOLGENDE STREKKING :

INSPREKER VRAAGT AAN VOORZITTER EEN REACTIE OP HETGEEN INSPREKER IN ZIJN INSPRAAK AAN DE ORDE STELDE MET BETREKKING TOT HET GELDENDE ORDE REGLEMENT VOOR DEZE VERGADERING.

VOORZITTER ANTWOORD DAT INSPREKER GEEN VRAGEN KAN STELLEN.

((ER WORDT DUS NIET GEANTWOORD OP HET IN DE INSPRAAK AAN DE ORDE GESTELD PUNT BETREFFENDE HET VIGERENDE REGLEMENT VAN ORDE VOOR DEZE HOORZITTING.))

 

WAT IN DIT VERBAND VOORAF GING:

BIJ DE AANMELDING VOOR DE INSPRAAK EN NADERE COMMUNICATIES (LAATSTELIJK 090101 OMSTREEKS 15:00) HEEFT INSPREKER AAN DE BETREFFENDE DIENST ONDER ANDERE DIRECT VRAGEN GESTELD MET BETREKKING TOT HET GELDENDE REGLEMENT VAN ORDE. HET WAS VOOR INSPREKER TOEN EEN BEETJE MOEILIJK HIER VOLSTREKT DUIDELIJK INZICHT IN TE KRIJGEN. BIJ DE BETREFFENDE DIENST IS TOEN GEMELD DAT DIT PUNT IN DE INSPRAAK AAN DE ORDE ZOU WORDEN GESTELD, MET HET VERZOEK DIT AAN VOORZITTER TE MELDEN.

(Terzijde: van de bij de in de inspraak in dit verband genoemde functionaris is de feitelijke achternaam uit privacy overwegingen niet genoemd).

=================================================================================

 TERUG NAAR INSPRAKEN