HOOFDARTIKEL

DE WERELD GEEST EN DE WERELD HERSENEN
HOOFDARTIKEL  -  WEB VERSIE
Copyright Drs J. P. Krol ę

LET OP! DIT IS EEN VERTALING UIT HET ENGELS!
Nederlandse vertaling door Webmaster James A. Sanyour
  ZIE OOK : ABOUT ORIGINAL COMPUTER TRANSLATIONS OF SCIENTIFIC DOCUMENTS

HET ' HOOFDARTIKEL '  HEEFT VERSCHILLENDE TALEN OM UIT TE KIEZEN:
English    Franšais      Deutsch      Espa˝ol     Portuguŕs     Italiano

VOORWOORD

 

Dit artikel bestaat uit een hoofdartikel met hypertext met vele verbindingen naar teksten die de verklaringen en andere relevante formuleringen in het hoofdartikel steunen.

Delen van dit hoofartikel worden gecombineerd in teksten die reeds een deel van deze website zijn.

Deze teksten zijn vaak gegroepeerd in essays onder diverse namen en met verschillende niveaus van ingewikkeldheid.

Verschillende essays zijn in een stadium van hun voltooiing en de tekst kan nog niet (volledig) (in aanmaak) zijn.

Andere verbindingen kunnen tot standaardwerken leiden, die definities of andere relevante informatie bevatten.

Een aantal verbindingen leidt tot een sub-Web (BELEID EN INDOCTRINATIE) voornamelijk van politieke aard dan van wetenschappelijke aard. Het geschrift in dit subweb is vaak in de Nederlandse taal.

Wij zijn van mening dat de politiek een belangrijke bron van richtlijn voor een entiteit zou moeten vormen die op het World Wide Web zou kunnen ontstaan, vandaar deze adoptie!

Deze website (wij hopen) zal aan permanente uitbreiding en wijziging onderhevig zijn.

Wij hebben nu de eer om u deze eerste webversie voor te stellen . . . excuses voor het op onthoud......

 

SAMENVATTING

In dit artikel wordt de mogelijkheid besproken van een onafhankelijke entiteit, een "Wereld Geest", met minstens het equivalent van de menselijke geest, dat op een dag, op het Internet of in een vergelijkbaar systeem te voorschijn kan   komen.

De auteurs nemen een standpunt in dat dit zeer waarschijnlijk tussen nu en 2050 en misschien (ruim) vˇˇr 2025 zal gebeuren.

Zij maken een vergelijking tussen virussen die vrij gewoon op Internet van vandaag zijn en menen dat een hoogst superieure kunstmatige menselijke geest of veelvoudige kunstmatige menselijke geesten op Internet op een gelijkaardige manier kunnen rondzwerven.

Zij nemen een standpunt in dat het hier de hoogst gespecialiseerde multi- disciplinaire internationale co÷rdinatie wordt vereist om de kwaliteit en de hoeveelheid aan dergelijke entiteiten te bestuderen en mogelijk te be´nvloeden.

Overwegend de huidige ervaring met computervirussen zijn zij van mening dat de mogelijkheid van kwaadaardigheid ook in deze kunstmatige Wereld Geest entiteit moet worden overwogen.

Dit kan dusdanige ernstige gevolgen voor de mensheid hebben dat bij gebrek aan definitief wetenschappelijk bewijs tegen de mogelijkheid van de totstandkoming van een dergelijke entiteit, een relevante het hoofd biedende scenario moet worden ontwikkeld.

De bewijslast tegen de mogelijkheid van een dergelijke totstandkoming moet bij de relevante internationale wetenschappelijke gemeenschap rusten.

Een multidisciplinair forum van relevante top wetenschappers zou zich aan de verklaring moeten verbinden :

Het is onmogelijk dat een kunstmatige entiteit, vergelijkbaar met een hoogst superieure - goedaardig of kwaadaardig - menselijke geest, op Internet of vergelijkbare de planetarische systemen in de nabije toekomst kan te voorschijn komen.

of een verklaring van gelijkaardig effect.

In afwachting van de goedkeuring van een dergelijke verklaring moet een relevante scenario voor Internet worden ontwikkeld, om aan de totstandkoming van onafhankelijke kunstmatige entiteiten minstens het hoofd te kunnen bieden vergelijkbaar met een hoogst superieure menselijke geest, en de mogelijkheid dat dergelijke entiteiten aan mensen vijandig zouden kunnen zijn.

 

INLEIDING

Wanneer het bespreken van concepten zoals de "Wereld Geest" en "Wereld Hersenen" moeten wij de betekenis de woorden in het algemeen eerst begrijpen. En hun relatie aan werkelijkheid.

Wij moeten begrijpen wat bedoelt wordt met definitie en concepten en hun plaats in de wetenschap wordt bedoeld.

Voor dit, moeten wij een paar regels lezen om een aantal van de meest elementairste principes van wetenschap zelf te begrijpen.

Zelfs de meest erkende specialisten zijn zelden volledig akkoord met elkaar. Maar wij zouden minstens een idee moeten hebben wat de auteurs van het document dat wij lezen bedoelen wanneer zij deze woorden gebruiken.

Wij kunnen dan begrijpen wat wij met Wereld bedoelen. Wat wij met Geest bedoelen. Wat wij met Hersenen bedoelen. En wat het verschil is tussen Geest en Hersenen.

Wij zullen leren wat met bewustzijn wordt bedoeld. Met collectiviteit. Met collectief geweten. Met geestelijke status. Met geestelijke ziekte. En met geestelijke ziekte in het collectieve bewustzijn.

Als voorbeeld zullen wij uitweiden over wat wij het Collectieve Parano´de Syndroom noemen.

Wij zullen deze dingen op zijn minst begrijpen binnen het toepassingsgebied van het document dat wij lezen.

Wij zullen dan met aspecten van politiek en indoctrinatie te werk gaan. De ontwikkeling van het Internet en zoekmachines. En van gegevensbestanden-koppelingen en gelijkaardige technieken.

Wij zullen verklaren wat wij met systemen en metasystemen, optredende    eigenschappen en de overgangsperiode van het metasysteem bedoelen.

Wij zullen verder uitweiden over de ontwikkeling van kwaadaardigheid in systemen en metasystemen en de wanhopige behoefte om dergelijke ontwikkelingen in de zaken van de mens te verhinderen.

Wij zullen tonen wat wij van de geschiedenis kunnen leren om replicatie van de totstandkoming van kwaadaardige staatssystemen te verhinderen.

Aldus kunnen wij de basis leggen voor een begin van het begrijpen, van de waarschijnlijkheid van de totstandkoming van een feitelijke Wereld Geest op Internet.

En de mogelijkheid dat een dergelijke geest pathologisch zou kunnen zijn. Bijvoorbeeld dat het door een Collectief Parano´de Syndroom of vergelijkbare mechanismen zou kunnen worden overheerst.

En de vreselijke bedreiging van een dergelijke ontwikkeling voor het mensdom kan betekenen. Of het planetarische metasysteem. De Macrobiostate als u wilt.

Het kan nu met wetenschappelijke zekerheid worden verdedigd dat het Internet hardware is, of, (met stijgend gebruik van neurale computers) zich spoedig zal ontwikkelen tot een systeem met een dichtbijgelegen perfecte functionele gelijkenis aan de menselijke hersenen.

Met dergelijke functionele gelijkenis volgt het met bijna gelijke zekerheid dat de ontwikkeling van een geest, een Wereld Geest als u wilt, als optredend bezit in dit systeem, dat logisch gezien onvermijdelijk is.

Deze totstandkoming zou voor alle praktische doeleinden, in menig opzicht met de totstandkoming van de geest in organische neuronenmassa vergelijkbaar zijn. Van dit weten wij nu niet precies hoe het gebeurt. Maar wij weten dat het gebeurt.

Het is evenzo waar dat zodra dit "Wereld geest" systeem een werkelijkheid wordt, het het principe van homeostase als eerste richtlijn zal hebben.

Als wij de werkelijkheid accepteren, of zelfs een verre mogelijkheid, van de geldigheid van deze verklaringen, dan moeten de belangrijke vragen zo spoedig mogelijk worden beantwoord.

Kunnen de mensen deze ontwikkeling nog be´nvloeden? En, moeten wij het versnellen? Of het vertragen? Of het allemaal verhinderen?

╔Ún veronderstelling moet in elk geval worden gemaakt: ÚÚn welomlijnde mogelijkheid die moet worden overwogen zal zijn dat vroeg of laat, wanneer het systeem kritieke homeostatische kwaliteiten heeft verworven, wij de ontwikkeling van een dergelijk metasysteem niet meer kunnen be´nvloeden.

De andere welomlijnde mogelijkheid zal zijn dat dit systeem, deze Wereld Geest, een entiteit zal zijn die aan menselijke organismen vijandig zou kunnen zijn.

Bijvoorbeeld als een dergelijk homeostatisch systeem, voor de reden, waarnam dat het zal worden uitgeschakeld, zijn volledig potentieel zou mobiliseren om een dergelijk uitschakelen te verhinderen. Dit is de essentie van homeostase.

 

DE VRAGEN

1. Overwegend de stand van zaken van Internet, met inbegrip van zijn ontwikkelingsgeschiedenis en prognose, is de spontane en misschien niet te beheersen totstandkoming van onafhankelijk kunstmatige intelligentie en/of bewustzijn: A. Absoluut onmogelijk om de volgende reden (s): B. Waarschijnlijk, om de volgende reden (s): C. Praktisch bepaald, om de volgende reden (s):

2. De antwoorden onder 1. Ook/is slechts op individuele computers van toepassing. 3. Als de kunstmatige intelligentie en/of het bewustzijn spontaan te voorschijn komt of op een individuele computer wordt gecreeerd, kan het dan toch op Internet worden vrijgegeven? 4. Moeten kunnen wij programma's voor Internet ontwikkelen in de veronderstelling dat het zich ontwikkelen zal, of dat er een equivalent van de menselijke geest reeds is verworven? 5. Wanneer zo, wat moeten deze programma's zijn? 6. Hoe moeten zij in huidig Internet worden ingevoerd? 7. Moet er een centraal controlerend agentschap zijn, zoals de Verenigde Naties, om dit type van vraag te bestuderen? 8. Behandeling van een dergelijk project?

9. Voer het ontwikkelde beleid uit? 10. Wat moet het statuut van een dergelijk project dat met kwesties zoals het "Milieu" wordt vergeleken, "het broeikas effect" enz. zijn? 11. Op welke argumenten zal deze status bepaald worden? 12. Zijn er reeds groepen die deze vragen nauwkeurig bestuderen op een wetenschappelijke basis? 13. Worden zij verenigd? 14.  Zouden zij op mondiaal niveau verenigd moeten zijn? 15. Wat zijn de sterkste argumenten tegen de mogelijkheid dat ooit een onafhankelijke Wereld Geest uit het Internet te voorschijn komend een werkelijkheid wordt?

 

MATERIAAL EN METHODEN

Wij zullen de vragen in relevante clusters groeperen. Dan zullen wij verbindingenpagina voor elke cluster maken. De gegroepeerde verbindingen in deze verbindingen pagina's zal de lezer met materiaal verbinden dat wij voor de vragen in de cluster als relevant hebben beschouwd.

Elke verbindingenpagina zal met een hoogst gecondenseerde samenvatting beginnen die aspecten van de gegroepeerde verbindingen verklaart waarom wij hen voor de gegroepeerde vragen relevant beschouwen.

Deze verbindingenpagina;s zullen worden genoemd:

I. Woorden - II. Anderen - III. Computers - IV. Hersenen - V. Programma's - VI. Opsporing.

Deze verbindigenpagina's zullen onder resultaten worden voorgesteld.

 

RESULTATEN

I. WOORDEN

De gegroepeerde verbindingen in deze sectie hebben op alle vragen betrekking.

Wanneer een onderwerp onder debat is, is het belangrijkste vaak vergeten: Waar spreken wij over?

Wij hebben een aantal geschriften gegroepeerd dat deze zeer complexe kwestie behandelt.

Wat betekenen de woorden en wat is hun relatie met werkelijkheid?

RELEVANTE VERBINDINGEN  :
DE WERELD GEEST EN DE WERKELIJKHEID
DE WERELD GEEST EN HET GEBRUIK VAN WOORDEN 
WOORDEN EN CONCEPTEN

 

II. ANDEREN

De gegroepeerde verbindingen in deze sectie hebben betrekking op de vragen 12 en 13.

Bij het starten van projecten is ÚÚn van de eerste stappen om te onderzoeken wat door anderen op het zelfde gebied word gedaan en die dezelfde of vergelijkbare vragen probeert te beantwoorden.

In de computerera heeft deze activiteit een volledig nieuwe afmeting verworven. Dit zal onder de " Wereld geest en zijn inhoud " worden besproken, een pagina die is verbonden met de tekst die u nu leest.

RELEVANTE VERBINDINGEN : DE WERELD GEEST EN ZIJN INHOUD

III COMPUTERS

De gegroepeerde verbindingen in deze verbindingen pagina hebben hoofdzakelijk op de vragen betrekking : 1. 2. 3. en 12 .

De verbindingen met geschriften dat op een zeer gecondenseerde manier, relevant voor de inhoud van dit document, beschreven aspecten van computers ,computer netwerken en onderzoeks motoren.

Dit zal zodanig worden gedaan dat wij tezelfdertijd een zeer zeer brede aanwijzing zullen geven van wat anderen nu op die gebieden doen, die relevant zijn voor het onderhavige artikel.

Tezelfdertijd zullen wij ook proberen om een eenvoudige illustratie te geven van wat een beetje eruit ziet zoals een gegevensbestand van een mens en het gegevensbestand van een mens verbonden met de "Wereld Hersenen".

RELEVANTE VERBINDINGEN: DE WERELD GEEST EN ZIJN BOUW

IV HERSENEN

De gegroepeerde verbindingen in dit linkpage hebben hoofdzakelijk op de vragen betrekking : 1..2, 3.4, 5 en 6 .

De hyperlinks verbinden naar de inhoud die op een zeer gecondenseerde manier, relevant voor de inhoud van dit document, die aspecten van de menselijke hersenen, de menselijke geest en het menselijke leren zal beschrijven.

RELEVANTE VERBINDINGEN : DE WERELD GEEST EN DE MENSELIJKE HERSENEN

V. PROGRAMMA'S

De gegroepeerde verbindingen in deze sectie hebben hoofdzakelijk op de vragen betrekking : 4..5..6 en 7 .

Als een Wereld Geest op ÚÚn dag als onafhankelijke entiteit te voorschijn kon komen, zou het belangrijk zijn om te weten of , hoe, wanneer en met welke inhoud deze wereld geest zou kunnen worden be´nvloed, ten tijde van zijn vroege vorming of in een later stadium.

RELEVANTE VERBINDINGEN : DE WERELD GEEST EN ZIJN ONTWIKKELING

VI OPSPORING

De gegroepeerde verbindingen in deze sectie hebben hoofdzakelijk op de vragen betrekking: 1, 2..3 en 4.

Wanneer wij de mogelijkheden van de totstandkoming van een feitelijke wereld geest willen beschouwen als onafhankelijke entiteit en willen weten hoe die te behandelen, moeten wij eerst weten hoe wij de aanwezigheid van een dergelijke entiteit kunnen ontdekken .

RELEVANTE VERBINDINGEN : HOE DE WERELD GEEST TOT STAND KOMT.

 

CONCLUSIES

Wij zullen nu onze conclusies geven voor elke genummerde vraag afzonderlijk. Deze conclusies zijn gebaseerd op de resultaten en in het bijzonder in de geschriften onder de voorgestelde verbindingen.

DE VRAGEN                                           ONZE CONCLUSIES

1. Overwegend de stand van zaken van Internet, met inbegrip van zijn ontwikkelingsgeschiedenis en prognose, is de spontane en misschien niet te beheersen totstandkoming van onafhankelijk kunstmatige intelligentie en/of bewustzijn: A. Absoluut onmogelijk om de volgende reden (s): B. Waarschijnlijk onmogelijk, om de volgende reden (s): C. Praktisch bepaald, om de volgende reden (s): C. Praktisch bepaald om de volgende redenen:

De buitengewone functionele gelijkenis van totaal Internet complex met de menselijke hersenen op een aantal parameters die voor de totstandkoming van onafhankelijk kunstmatige intelligentie en/of bewustzijn hoogst relevant kunnen zijn. ZIE B.V. DE WERELD GEEST EN DE MENSELIJKE HERSENEN

2. De antwoorden onder 1. Ook/is slechts op stand-alone computers van toepassing. 2. Zij zullen van toepassing zijn op stand-alone computers met vergelijkbare capaciteit en inhoud als Internet op het tijdstip van de totstandkoming van GM op Internet.
3. Als de kunstmatige intelligentie en/of het bewustzijn spontaan te voorschijn komt of op een individuele computer wordt gecreeerd, kon het op Internet in elk geval worden vrijgegeven? 3. Wij kunnen geen beslissende argumenten hiertegen bedenken. Daarom moet een scenario voor dit worden ontwikkeld. Het gevaar van kwaadaardige humanoid entiteiten die door vijandige entiteiten worden vrijgegeven moet worden overwogen.
4. Moeten wij programma's ontwikkelen voor Internet in de veronderstelling dat het zal of mag ontwikkelen, of een geestelijk equivalent van de menselijke geest reeds is verworven? 4. Ja. Enkel voor het geval dat de entiteit van Wereld Geest zich door dergelijke programma's zou toelaten te worden be´nvloed.
5. In geval dat, wat moeten deze programma's zijn? 5. In overeenstemming met de maximale verscheidenheid van planetarische culturele waarden, met inbegrip van godsdienstige waarden en misschien met inbegrip van een gewichtsfactor voor deze waarden volgens een objectief criterium.
6. Hoe moeten zij in huidig Internet worden gevoed? 6. 1. Welnu, het niet hebben van betere criteria, onder de veronderstelling dat de entiteit dit materiaal op de zelfde manier als een menselijk organisme zal absorberen, maar met een snelheid onvergelijkbaar sneller dan het snelste menselijke organisme.
7. Moet er een centraal controlerend agentschap, zoals de Verenigde Naties, om dit type van vraag te bestuderen zijn? 7. Wij denken dat het dringend om met het voorbereidende werk te beginnen om een agenda voor de relevante ComitÚ van de Verenigde Naties om dit soort vraag in voorbereiding van een ontwerpvoorstel voor de Algemene Vergadering te bestuderen.
8. Behandel een dergelijk project? 8. Wordt onder 7 bepaald.
9. Voer het ontwikkelde beleid uit? 9. Wordt onder 7 bepaald.
10. Wat moet het statuut van een dergelijk project dat met kwesties zoals het "Milieu" wordt vergeleken, "het Globale verwarmen" enz. zijn? 10.Wordt onder 7 bepaald.
11. Op welke argumenten deze status zal bepaald worden? 11. Wordt onder 7 bepaald.
12. Zijn er reeds relevante gespecialiseerde groepen die bestaand bestuderen deze nauwkeurige vragen over een wetenschappelijke basis? 12. Wordt onder 7 bepaald.
13. Worden zij verenigd? 13. Wordt onder 7 bepaald.
14. Of verenigd zouden zij op mondiaal niveau moeten zijn? 14. Wordt onder 7 bepaald.
15. Wat zijn de sterkste argumenten tegen de mogelijkheid van het ontstaan van een onafhankelijke Wereld Geest op het Internet  binnen de volgende 50 jaar? 15. De auteurs hebben geen kennis van dergelijke argumenten misschien hebben zij onvoldoende kennis om dergelijke argumenten te formuleren.

 

BESPREKING

Gereserveerd voor inkomende reacties en nieuwe relevante nota's van de auteur.

INTRODUCTIE:    DE WERELD GEEST WEBSITE IN VELE TALEN

INTRODUCTIE:    DE WERELD GEEST IN HET HEELAL

Jan Peter Krol 2000 auteursrecht voorbehouden ę

Nederlandse vertaling door : Webmaster J A Sanyour (brother James)

HOME :  FRONTPAGE GLOBALMIND. INFO


HET ' HOOFD ARTIKEL ' IN VERSCHILLENDE TALEN

English    Franšais      Deutsch      Espa˝ol     Portuguese      Italiano