TOELICHTING BIJ MOTIVERING BEZWAAR WONINGEN BIJ WAARDEBESCHIKKING
© j. p. krol d.d. 9 maart 2005

1. Het object kan niet vrij worden opgeleverd.

Het onderhavige object wordt sinds ongeveer 40 jaar bewoond door de huidige bewoner. Het is geenszins de bedoeling van de huidige bewoner om te verhuizen .

Het ter zake geformuleerde onder : Toelichting / Vastgestelde WOZ -waarde (m.b.t. "verhuurde staat") kan niet van toepassing worden geacht.

2. Geluidsoverlast.

Het is ondergetekende niet bekend op grond van welke overwegingen geluidsoverlast in de onderhavige woning is bepaald.

Wel is bekend dat deze in de woning zeer aanzienlijk is. Ondergetekende heeft hierover regelmatig overleg gevoerd, zowel op gemeentelijk (Burgemeester) medisch als wetenschappelijk niveau.

In verband met dit overleg is inmiddels een rapport verschenen (mei 2004). Dit rapport is op verschillende wijzen binnen de Gemeente onder de aandacht gebracht en positief ontvangen - o.a. Dienst Milieu- en Bouwtoezicht (DMB), Hoofden Bouw en Woningtoezicht van de Stadsdelen - .

Onder andere gegeven het bovenstaande (onder 2.) lijkt het uitgesloten dat op de van toepassing zijnde waardepeil datum (c.q. data) de juiste gegevens zijn gebruikt voor de bepaling van de ernstige geluidsoverlast in de onderhavige woning . Mede dientengevolge is de WOZ-waarde vrijwel zeker (veel) te hoog uitgevallen.

3.Er is onvoldoende rekening gehouden met de bouwkundige toestand en de staat van onderhoud van het object op 1 januari 2005.

Sinds enige tijd is sprake van ernstige lekkage als gevolg van regen. Hier is nog geen oplossing voor gevonden.

4. Er is mij nog niets bekend over noodzakelijke saneringskosten voor bodemverontreiniging en /of verwijdering van asbest,

5. Verdere overwegingen .

Het is zeer waarschijnlijk dat de huidige WOZ-waarde bepaling -en de voorspelbare relatie daarvan met de huren- (mede) gezien moet worden als een belangrijk onderdeel van een beleidsmodel dat nog in ontwikkeling (c.q. proefballon) stadium is, maar waarvan de consequenties voor een groot deel van de Amsterdamse (en Europese) bevolking (+/- 75%) zeer ernstige -levens bekortende- gevolgen kan hebben.

Hierop wordt door ondergetekende in gegaan op het internet o.a. onder de link :

http://www.globalmind.info/exec_summaries_8.html

Harde kopieŽn van teksten in deze file kunnen u indien gewenst nagenoeg op afroep worden nagezonden. Zij zijn uiteraard tevens te activeren op de elektronische versie van deze toelichting welke u per e-mail is verstuurd. Zij worden daarom geacht een integraal onderdeel van deze toelichting te vormen.

Hopende u met het bovenstaande voldoende te hebben geÔnformeerd mag ik verblijven.

Uw dw.

jan peter krol

P.S.

Het is niet uitgesloten dat niet al onze bestuurders (inclusief functionarissen bij de dienst belastingen) goed op de hoogte zijn van het gestelde onder punt 5. Om deze reden mag ondergetekende de vrijheid nemen kopieŽn van deze bijlage te versturen aan een aantal van hen, zodat hij hen behulpzaam mag zijn in het volgens eer en geweten ondubbelzinnig delen in de daarmee samenhangende verantwoordelijkheden.

( http://www.globalmind.info/exec_summaries_8.html )

EXECUTIVE SUMMARIES LINE 8.

LIBERALIZING RENTS UNDER GLOBALIZATION

GLOBAL ACCUMULATION OF STRESSORS

GLOBAL EUTHANASIA

EUTHANASIA under globalization

GLOBAL CIVIL WAR

DIVIDE AND RULE UNDER GLOBALIZATION

BACK

HOME